Svátosti

 MANŽELSTVÍ

 Manželství je celoživotní svazek mezi mužem a ženou určený k vzájemné pomoci a dobru dětí, který mezi dvěma pokřtěnými povýšil Kristus na svátost. I zde je třeba v případě zájmu o svatbu v kostele se s tímto pohledem na obsah a účel manželství ztotožnit.

V katolickém kostele mohou běžně uzavřít manželství dva pokřtění katolíci, kteří jsou buď svobodní nebo ovdovělí. Je-li jeden z nich nepokřtěný, je možno zažádat o výjimku (tzv. dispens), kterou uděluje biskup. Je-li jeden z nich pokřtěný nekatolík, rovněž se žádá biskup o dovolení (licenci).

 

Žadatelé o církevní sňatek nejprve s dostatečným časovým předstihem (alespoň 3 měsíce) navštíví kněze, domluví s ním termín svatby i setkání, která jí budou předcházet (i před svatbou je třeba absolvovat základní poučení jak ve věcech víry, tak svátosti manželství). Poté musí s osobními doklady kontaktovat matriční úřad, kde jim je vydáno osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství před orgánem církve.

 

KŘEST

 Křest působí odpuštění všech hříchů, přijetí za Boží dítě a za člena katolické Církve na základě zřeknutí se zlého a vyznání víry (obojí musí být upřímné).

V případě dospělého je třeba absolvovat řádnou přípravu trvající jeden až dva roky: jejím obsahem je vedle seznámení se s naukou víry také získání náboženské praxe (modlitba, četba Písma svatého, pravidelná účast na bohoslužbách aj.).

V případě malých dětí berou odpovědnost za jejich další výchovu ve víře rodiče a kmotr.

Ti mají s knězem několik setkání, jehož smyslem je, aby byli poučeni o obsahu a závazcích této první a nejdůležitější svátosti.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat.

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa v životě.

Svátost biřmování může přijmout katolický křesťan v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

(zaopatřování)

Tuto svátost ustanovil Kristus jako pomoc pro skutečně nemocné (tedy nikoli jen pro umírající). Může ji přijmout každý katolík, který pro vážnější nemoc nebo slabost stářím pociťuje potřebu svátostné posily.

Stačí kontaktovat kněze osobně nebo telefonem. Svátosti nemocných má obvykle předcházet svatá zpověď, pokud je jí nemocný schopen. Svátost nemocných se uděluje buď v kostele nebo doma. Nemocný, pokud je v nebezpečí smrti a nebyl ještě biřmován, přijme i tuto svátost z rukou zaopatřujícího kněze.

Návštěvy nemocných spojené se svatým přijímáním rád kněz vykoná na požádání.

 

SVĚCENÍ A ŽEHNÁNÍ

Svěcenou vodu lze po celý rok zdarma obdržet v sakristii (do přinesené nádoby).

Požehnání obrázku, křížku, růžence aj. je možné na požádání v sakristii.

Kněžské požehnání udělí kněz rád na požádání kdykoli a kdekoli.

S knězem je možné domluvit též požehnání nového bytu, pracoviště, automobilu aj.

Smyslem všech žehnání je svolávání Boží přízně na ty, kdo věří v přímluvnou moc Církve, jejímž jménem pověřený služebník žehná.